Postanowienia Ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu jest UMILE Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsko-Białej, ul. Olszówka 57A, 43-400 Bielsko Biała wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000914112, NIP 5472226240, REGON 389561091, o kapitale zakładowym: 5 000,00 zł. (dalej jako: „Organizator Konkursu”).
 2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym na Instagramie.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Konkurs będzie prowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego „Instagram”, znajdującego się pod adresem: https://www.instagram.com/umile.shop/ (dalej: „Konto UMILE”).
 5. Konkurs trwa od 29.01.2022 roku do 05.02.2022 roku do godziny 23.59 czasu polskiego.
 6. Warunkiem udziału w konkursie są:
  1. posiadanie publicznego konta w serwisie społecznościowym Instagram;
  2. obserwowanie Konta UMILE.
  3. udostępnienie konkursowego posta, znajdującego się na Koncie UMILE na Instastastory oraz udzielnie w komentarzu pod postem odpowiedzi na pytanie: „Jaka część garderoby Twojego malucha towarzyszy Ci każdego zimowego dnia i bez czego nie wyobrażasz sobie chłodnych dni?”;
 7. Realizacja zadania konkursowego nie może zawierać treści, które naruszają prawa osób trzecich, w szczególności praw autorskie i prawa pokrewne oraz treści, które są obraźliwe lub wulgarne.
 8. Uczestnik publikując zadanie konkursowe deklaruje, że jego publikacja nie narusza praw ani dóbr osób trzecich oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach i na warunkach określonych w Regulaminie.

 

Rozwiązanie Konkursu

 

 1. Organizator Konkursu powoła dwuosobową komisję, która ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu. Każdemu, kto zgłosił pracę konkursową przysługuje prawo wniesienia odwołania z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, odwołanie rozpoznaje Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 2. W ramach Konkursu nagrodzona zostanie 1 najlepsza, zdaniem Komisji Konkursowej praca, w ramach której uczestnik konkursu otrzyma bluzę CAREFREE, znajdującą się w asortymencie Organizatora Konkursu w dowolnym kolorze oraz rozmiarze (dostępne rozmiary i kolory znajdują się pod adresem: https://umile.shop/, o łącznej wartości 161,00 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden) zł. (dalej: „Nagroda”).
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 20.02.2022. o godziny 23:59
  na swoim profilu na portalu Instagram.
 4. Odbiór Nagrody zostanie dokonany po przekazaniu przez Uczestnika, który wygrał następujących danych: Imię i Nazwisko, adres do wysyłki.
 5. Z tytułu wygranej nie można żądać ekwiwalentu pieniężnego przysługuje ekwiwalent pieniężny.
 6. Uczestnik ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu Nagrody.

 

Prawa Autorskie

 

 1. Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie potwierdza, iż zgłoszona przez niego Praca konkursowa jest jego dziełem, do którego posiada pełnie praw autorskich i pokrewnych oraz, że zgłoszona praca jest wolna od wad prawnych i nie narusza żadnych praw osób trzecich jak również dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Zamieszczając prace konkursową zgodnie z § 2 ust. 5 lit. c) Regulaminu, Uczestnik upoważnia Organizatora do nieograniczonego w czasie oraz terytorialnie, korzystania z pracy konkursowej poprzez jej publikowanie na następujących polach eksploatacji:
  1. wprowadzenie do sieci teleinformatycznej np. Internet, wykonywanie kopii takich zapisów oraz ich rozpowszechnianie w sieciach teleinformatycznych,
  2. rozpowszechnianie w social mediach Organizatora Konkursu.

 

Uprawnienia Organizatora

 

Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie ze skutkiem natychmiastowy, jak również odmowy przyznania uczestnikowi Nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania Nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.

 

Reklamacje

 

 1. Uczestnik może zgłaszać reklamacje w terminie do dnia 01 marca 2022 roku.
 2. Reklamacje należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: hello@umile.shop.
 3. W treści reklamacji Uczestnik wskazuje: imię i nazwisko, adres e-mail oraz pseudonim na Instagramie, za pośrednictwem którego uczestniczył w Konkursie oraz opis powodu reklamacji i zgłoszonego roszczenia. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź zostanie wysłana w formie wiadomości elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

Dane Osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz osób trzecich, zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). UMILE Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsko-Białej, ul. Olszówka 57A, 43-400 Bielsko Biała wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000914112, NIP 5472226240, REGON 389561091, o kapitale zakładowym: 5 000,00 zł.
 2. Dane osobowe Uczestnika oraz osób trzecich, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu będą przetwarzane w celu:
 3. przeprowadzenia Konkursu, przez który należy również rozumieć przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, przeprowadzenie weryfikacji zgłoszeń, wyłonienie zwycięzców oraz przekazanie nagrody – na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit a) RODO),
 4. wywiązanie się z obowiązków podatkowych wynikających z przekazanej nagrody – na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c) RODO);
 5. rozpatrywania reklamacji – na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 6. Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie jest dobrowolne. Jest ono jednak niezbędne, aby Uczestnik mógł wziąć udział w Konkursie oraz otrzymać nagrodę.
 7. Organizator będzie przechowywać dane osobowe Uczestnika przez okres niezbędny do wywiązania się z wszystkich obowiązków nałożonych na mocy niniejszego Regulaminu, w tym również obowiązków podatkowych związanych z przyznaniem nagrody oraz wygaśnięciem ewentualnych roszczeń Uczestników mogących powstać w związku z Konkursem.
 8. Dane Osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane firmom, którym Organizator zleca wykonywanie czynności podczas organizowania Konkursu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności agencji obsługującej konkurs oraz firmie kurierskiej/Poczcie Polskiej za pośrednictwem, których Organizator dostarcza nagrody.
 9. Uczestnikowi oraz osobie trzeciej przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, w sytuacjach określonych w RODO. Może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 10. Jeśli Uczestnik lub osoba trzecia uzna, że Organizator przetwarza ich dane osobowe niegodnie z przepisami prawa, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Postanowienia Końcowe

 

 1. Organizator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu w sytuacji, gdy konieczność zmiany wynika z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w sposób tożsamy ze sposobem publikacji niniejszego Regulaminu.
 3. W wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Strony ustalają, że w sporach wynikających z Umowy właściwy miejscowo jest sąd właściwy dla Organizatora Konkursu.
Newsletter
Zostań z nami na dłużej :)